logga

Svensk standard SS 17 71 20

Egenskap (I tillverkarens lager) Enhet Grupp1 (Villapellets)
- Diameter – Längd mm Max 4x Ø
- Skrymdensitet kg/m3 ≥ 600
- Hållfasthet Finandel i vikt % < 3 mm ≤ 0,7
- Effektivt värmevärde kWh/kg ≥ 4,7
- Askhalt Vikt % av TS > ≤ 0,7
- Total Fukthalt Vikt % ≤ 10
- Total Svavelhalt Vikt % av TS ≤ 0,07
- Halt tillsatsmedel Vikt % av TS Halt och typ skall anges
- Klorider Vikt % av TS > ≤ 0,03
- Asksmältförlopp Initialtemperaturen (IT) anges

Svanens krav på råvaran
Råvaran ska uppfylla aktuell klassificering enligt prCEN/TS 14961 klass 1.2.1.1. ”Chemically untreated woodresidues, wood without bark”. 

Restprodukter från träförädling, där limrester eller andra föroreningar kan påvisas, får inte användas.
Nordisk Miljömärkning


litensvanDock får restprodukter från träförädling användas om rena trästycken har limmats samman med en limfog där mindre än 1 kg lim per 100 kg träprodukt har använts. Används denna typ av restprodukt ska pelletsen analyseras med avseende på kväve vid den årliga analysen och inför ansökan, se vidare kvalitetsspecifikation K17.

Spån från kommunal avfallshantering får ej ingå.

Tillsatsmedel
Inga tillsatsmedel får användas.


Undantag:

Tillverkaren kan visa att varken emissionsbilden eller askans innehåll försämras ur hälso- eller miljösynpunkt.
Kemiskt obehandlad biomassa används (enligt prCEN/TS 14961).
Halten tillsatsmedel inte överstiger 2% (w/w).
Tungmetallhalten i pelletsen efter tillsats är jämförbar med den som förekommer i ren träråvara.

Brun pellets 
*AnalyCen BE000720-05

Egenskap (I tillverkarens lager) Enhet Grupp1 (Villapellets)
- Diameter – Längd mm Max 5x Ø
- Skrymdensitet kg/m3 ≥ 739
- Hållfasthet Finandel i vikt % < 3,15 mm ≤ 1,1
- Effektivt värmevärde kWh/kg ≥ 4,77
- Askhalt Vikt % av TS > ≤ 0,3
- Total Fukthalt Vikt % ≤ 7,4
- Total Svavelhalt Vikt % av TS ≤ 0,01
- Halt tillsatsmedel Vikt % av TS Ingen
- Klorider Vikt % av TS > <0,01
- Asksmältförlopp >1550
 http://www.norskpellets.com/index.html


 

© Oljebolaget i Skåne AB -